Поселок Сокол. Во дворе ДОС 18

Сказали "Спасибо!"